جناب آقای دکتر عنایت اله رحیمی
استاندار محترم فارس و رییس شورا
جناب آقای دکتر حسن نوروزی
رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس و دبیر شورا