شرح وظایف دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان «

دبیرخانه شورا در سازمان استان مستقر است و وظایف آن به ‌شرح زیر است:

الف - تهیه دستور کار و برنامه زمان­بندی تشکیل جلسات شورا، مطابق تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳۱) قانون با هماهنگی رییس شورا.

ب - ارسال تصمیمات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استان.

پ - ارایه گزارش‌های ارزیابی مستمر، پیگیری مصوبات شورا، تهیه گزارش‌های فصلی و سالانه از عملکرد شورا و کارگروه‌­ها و ارسال آن به استاندار و اعضای شورا.

ت - بررسی پیشنهاد‌‌های کارگروه‌‌ها و کمیته­برنامه‌ریزی شهرستان‌‌­ها و آماده‌سازی آنها برای طرح و تصویب در شورا.

ث - پیگیری تهیه و هماهنگی برنامه‌های یکساله کارگروه‌‌ها.

ج - سایر موارد ابلاغی از سوی شورا در چهارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.

تبصره - مسئولیت هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام وظایف و ارزیابی عملکرد شورا بر عه